Holzherr Muldenservice AG
Archweg 16a
4226 Breitenbach
Tel. 061 781 44 40